Chính trị gia

Không chỉ theo đuổi mục đích vì sự tiến bộ của nhân loại và hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người, các chính trị gia còn phải có tài ăn nói khéo léo, nắm bắt tâm lý và thuyết trình trước đám đông nhằm thuyết phục mọi người đồng tình với quan điểm của mình.