Chuyên gia tâm lý

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục là đặc trưng của nghề này. Bạn phải biết cách khơi gợi, cách thuyết phục thân chủ, cách đồng cảm, thấu hiểu để giải quyết vấn đề, giúp thân chủ không còn áp lực và tìm ra một con đường mới cho hoàn cảnh khó khắn hiện tại.