Giao nhận & Vận chuyển

Vận Tải – Công Ty Vận Tải và Đại Lý Vận Tải (2301)
Vận Chuyển Hàng Hóa, Giao Nhận Vận Chuyển Hàng Hóa (2035)
Bốc Xếp Hàng Hóa – Bằng Xe Nâng, Xe Cẩu (143)
Chuyển Phát Nhanh – Công Ty Chuyển Phát Nhanh (353)
Hải Quan – Dịch Vụ Hải Quan, Khai Thuê Hải Quan (497)

Giao nhận & Vận chuyển